About GA/TA EXCHANGE PROGRAM

Membrane.jpg

コロナ禍における日台芸術文化交流プログラム

​COVID-19下的台日交流計畫

Professors
Participants
螢幕快照 2021-01-28 下午11.59.48.png

GA

SUMITOMO Fumihiko

KUMAKURA Sumiko

MINOGUCHI Kazumi

MŌRI Yoshitaka


TNUA

Chien-Hung HUANG

GA Students

Erika Kotabe, Wang Chifan, Kim Sun

Riho Matsue, Fanng Yang, Misuzu Sakai

Keisuke Nakaya, Alzaid Kawthar

Hibiki Morishita


TNUA Students

Lin, Yan-Ju | Chao, Man-Chun

Chou, Pei-Yin | Pan, Wei-Chung

Park, Juno | Weng, Jhen-Ling

Chang, Mei-Yu | Siutao Wong

GA Program Coordinators
Shoji Wataru, Hiroki Yamamoto

Yang,Chun-Ting

TNUA Program Coordinators
Chang, Wei-Lun